Stadgar för intresseföreningen FASTIGHETSÄGARNA SEGELKOBBEN

§ 1 Verksamhetsområde och ändamål

 1. Föreningens verksamhetsområde är inom Segelkobbens Samfällighet.
 2. Föreningen är en ideell förening och skall främja medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar samt föreningens arbetsordning.
 3. Föreningen är en självständig juridisk person.

§ 2 Medlemskap

 1. Villaägare inom Segelkobbens Samfällighet har rätt att vara medlemmar i föreningen.
 2. Utträde ur föreningen anses ha skett på egen begäran om avgift inte erlagts efter påminnelse. Medlem som trots anmodan inte rättar sig efter föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen kan uteslutas efter omröstning vid föreningsmöte.

§ 3 Medlemsavgifter

 1. Medlemsavgiften bestäms vid föreningens årsmöte eller vid behov vid extra föreningsmöte.

§ 4 Föreningsmöten

 1. Föreningsmöte kan antingen vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Extra möte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det - för att behandla viss angiven fråga - påfordras av medlemmarna, som tillsammans representerar minst 20 % av föreningens totala röstetal vid föreningsmöte. Extra föreningsmöte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.
 2. Kallelse till föreningsmöte skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande. Kallelse skall utgå minst 14 dagar före årsmöte och minst 7 dagar före extra föreningsmöte. I kallelsen skall förslag till dagordning anges och vilka ärenden som skall förekomma på föreningsmötet och lämnas uppgift om plats där angivna handlingar finns tillgängliga.
 3. Medlemmar äger att till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast i februari månad.
 4. Styrelsen skall avge yttrande över de motioner som inkommit, inkomna motioner och föreningsstyrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.

§ 5 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas

 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet.
 6. Behandling av verksamhetsberättelse.
 7. Behandling av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet.
 10. Beslut om arvoden.
 11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 12. Val av ordförande i styrelsen.
 13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 14. Val av övriga funktionärer.
 15. Val av revisor och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Beslut om budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 18. Ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet.
 19. Behandling av inkomna motioner.
 20. Övriga ärenden, som mötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutar ta upp till behandling.
 21. Behandling av övriga ärenden.
 22. Mötets avslutande.

§ 6 Vid extra föreningsmöte skall följande ärenden behandlas

 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet.
 6. Behandling av inkomna ärenden.
 7. Mötets avslutande.

§ 7 Mötesordning

 1. Vid extra föreningsmöte får endast behandlas den eller de frågor, som föranlett att mötet sammankallats.
 2. Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet inte beslutar annorlunda för vissa fall.
 3. Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal givna röster, om inte i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
 4. Varje medlem äger en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

§ 8 Styrelsen

 1. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande och högst ytterligare tre ledamöter jämte högst fyra suppleanter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter och suppleanter. Ordförande, vice ordförande och ledamöter utses för två år, dock att vid val första gången halva antalet utses för ett år. Suppleanter utses för ett år. Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas.
 2. Ordförande utses av årsmötet.
 3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.
 4. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och teckna dess firma. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden.
 5. Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmötet.
 6. Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden.
 7. Kassören och ordföranden var för sig är föreningens firmatecknare.
 8. Suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden.

§ 9 Verksamhetsår och revision

 1. Verksamhetsår är kalenderår.
 2. Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet och därefter föreläggas årsmötet.

§ 10 Valberedning

 1. Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast 30 dagar före det möte vid vilket val skall hållas. Valberedningen skall bestå av två personer varav en är sammankallande.

§ 11 Stadgeändring och upplösning

 1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster eller med enkel majoritet av två på varandra följande möten.
 2. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet skall biträdas av minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster vid vartdera mötet.
 3. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas lika och överlämnas till de vid föreningens upplösning registrerade medlemmarna.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.