Under veckan och senast 21 mars ska alla hushåll i föreningen ha fått det senaste Inseglet med kallelse till föreningsstämman 2021. Precis som förra året avstår vi ett fysiskt möte och använder oss av poströstning istället. I kallelsen ska allt väsentligt finnas tillgängligt att läsa inför poströstningen men vi tar de viktigaste datumen även här:

Inlämning av röstblankett i bifogat kuvert ska ske senast söndag 11 april kl 20:00 till någon av de adresser som anges på röstblanketten (sid 21-22 i Inseglet).

Om du har några frågor som du anser vara av betydelse för medlemmarna i samfälligheten och behöver klargöras så ska dessa frågor ställas skriftligt till styrelsen senast torsdag 25 mars. Svar på dessa frågor kommer då att skickas skriftligt senast torsdag 1 april till den som ställt frågan samt publiceras på hemsidan och finnas tillgängliga hos föreningen. Det går inte att ställla frågor eller lämna kommentarer på själva röstblanketten.

Rösträkningen kommer att genomföras tisdag 13 april då ett stämmoprotokoll upprättas. På mötet medverkar föreningens valda revisor, två justeringsmän/rösträknare samt en som för protokoll.

Senast 27 april ska stämmoprotokollet finnas tillgängligt att läsa på hemsidan.

 

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.