En motion är ett förslag på förändring eller tillägg avseende samfälligheten som man som boende kan ge till styrelsen inför årsstämman. Styrelsen måste då komma med ett skriftligt svar på en motion och ett förslag till hur styrelsen anser att årsstämman ska göra med motionen. Svaret kommer finnas tillgängligt i kallelsen till samfällighetens årsstämma så att alla kan se inkomna motioner och styrelsens svar. Detta svar kan vara både att rekommendera att göra som föreslås i motionen, göra en variant av förslaget eller att helt avslå en motion. Under årsstämman kommer sedan alla röstberättigade i samfälligheten att själva få rösta på om de vill gå på styrelsens förslag eller om de hellre vill att man ska göra något annat med en motion.

Om du hade tänkt skriva en motion till Segelkobbens årsstämma så är det alltså bäst att passa på nu. Alla motioner ska skriftligen finnas styrelsen tillhanda senast 31 januari. Enklast är att lämna dem i Segelkobbens samfällighets brevlåda på Nedergården 212B.

Kom ihåg att det klart och tydligt måste framgå vem som är avsändaren av en motion så glöm ej att ange ditt namn, adress, datum och din underskrift. Detta eftersom styrelsen kan behöva kontakta den som skrivit motionen för förtydliganden och för att kunna säkerställa att den som skrivit motionen faktiskt är med i vår samfällighet.

Sugen på att komma med ett förslag du länge funderat på? Skriv gärna en motion så får du se hur resten av samfälligheten tycker om samma sak.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.