Årets föreningsstämma som skulle ha hållits i mars sköts upp på grund av rådande omständigheter kring coronaviruset. Eftersom vi fortfarande inte kan hålla ett fysiskt möte så har styrelsen valt att föreningsstämman 2020 ska genomföras med hjälp av poströstning.

Alla fastigheter får senast söndag 18 oktober ett kuvert och kallelse samt röstblankett med senaste numret av Inseglet i era brevlådor. Den sista sidan, röstblanketten, ska man lossa och sedan använda för att avge sin röst. Blanketten läggs sedan i det bifogade kuvertet och lämnas senast söndag 1 november kl 20:00 i brevlådan på någon av de adresser som anges på blanketten. Måndag 2 november hålls sedan ett möte där samtliga inlämnade röster kommer att sammanställas och räknas. Närvarande kommer att vara styrelsen, föreningens valda revisor och två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt på hemsidan senast 16 november. 

Inseglet med kallelse, röstblankett och instruktioner

Våra vägar kommer att sopas igen i början av vecka 18 så innan dess är det bra att sopa ut gruset från vägkanter och fartguppen så att det kan bli ordentligt uppsopat.

Styrelsen meddelar härmed att vi officiellt skjuter på årets årsstämma med anledning av de senaste uppdateringarna från Folkhälsomyndigheten.

Det finns för många risker med att träffas i ett så stort antal och siktar istället på att vi som samfällighet följer de riktlinjer som finns.

Vi kommer att ha två styrelseledamöter på plats utanför Kvarnbäcksskolan imorgon vid 19:00 för att uppdatera de som eventuellt inte nåtts av detta besked.
Där har vi även möjlighet att svara på eventuella frågor eller funderingar ni kan tänkas ha.

Vi återkommer längre fram med ett nytt datum för en årsstämma 2020.

I år så kommer vårstädningen inte att hållas en specifik tid utan det går bra för boende att städa under både fredag, lördag och söndag 17-19 april. Det kommer inte att vara någon obligatorisk närvaro i år utan var och en får själv bedöma om, när och hur man kan bidra till vårstädningen. Det kommer att finnas containrar tillgängliga och dessa är som vanligt främst avsedda för det samfällda trädgårdsavfallet. Efter kl 16:00 på söndagen 19 april så går det dock utmärkt att slänga eget trädgårdsavfall om det finns plats för det.

Korvgrillningen utgår också eftersom vi inte har några fasta städtider att förhålla oss till och eftersom vi bör undvika att trängas i onödan.

Soppåsar och annat material kan hämtas hos de markansvariga och inte hos områdesombuden som vi brukar göra i vanliga fall.

Lite frisk luft kan man behöva så vi förhoppningsvis ses vi någon gång under städdagarna - om än på lite längre avstånd.

Tycker du att något borde vara eller göras på ett annat sätt i samfälligheten? Då bör du skriva en motion om just detta. Inkomna motioner tas sedan upp under den ordinarie föreningsstämman som hålls i mars och beslut kan sedan fattas utifrån hur de närvarande fastigheterna röstar angående din motion.

Kom ihåg att en motion måste vara styrelsen tillhanda senast 31 januari!

 

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.