Årets föreningsstämma som skulle ha hållits i mars sköts upp på grund av rådande omständigheter kring coronaviruset. Eftersom vi fortfarande inte kan hålla ett fysiskt möte så har styrelsen valt att föreningsstämman 2020 ska genomföras med hjälp av poströstning.

Alla fastigheter får senast söndag 18 oktober ett kuvert och kallelse samt röstblankett med senaste numret av Inseglet i era brevlådor. Den sista sidan, röstblanketten, ska man lossa och sedan använda för att avge sin röst. Blanketten läggs sedan i det bifogade kuvertet och lämnas senast söndag 1 november kl 20:00 i brevlådan på någon av de adresser som anges på blanketten. Måndag 2 november hålls sedan ett möte där samtliga inlämnade röster kommer att sammanställas och räknas. Närvarande kommer att vara styrelsen, föreningens valda revisor och två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt på hemsidan senast 16 november. 

Inseglet med kallelse, röstblankett och instruktioner

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.