Nu finns protokollet från föreningens årsstämma 2022 tillgängligt att läsa

Nu är sista chansen att lämna in din röstblankett till Segelkobbens årsstämma 2022. Röstblanketten ska vara inlämnad senast kl 20:00 på söndag 10 april. Den ska lämnas in till någon av de adresser som står angivna på röstblanketten.

Röstblankett och kuvert finns tilsammans med kallelsen med i senaste numret av Inseglet som delades ut i brevlådorna för några veckor sedan. Det kan också hittas på sidan med tidigare Insegel.

 

Årsstämman kommer även i år att genomföras via poströstning för att ge så många som möjligt att delta på grund av rådande pandemiläge.

I samband med årsmöteskallelsen, som kommer med Inseglet, så kommer all nödvändig information om när och hur man ska lämna sin poströst till stämman att finnas.

Inseglet #187 med kallelse till föreningsstämma 2022 via poströst

Följande är en kopia av ett inlägg som tidigare gjorts som kommentar i Facebook-gruppen "Vi som bor på Segelkobben"

 

Vill börja med att tacka signaturen av det tidigare Facebook-inlägg som beskriver att lagen om poströstning är ändrad sedan förra året. Att denna lag var ändrad hade vi i styrelsen missat.

Med anledning av denna text har styrelsen noggrant undersökt vad som gäller i ovan ärende.

Så här skriver Villaägarnas experter:

I den tillfälliga lagen finns inte några särskilda regler om poströstning för samfällighetsföreningar, trots att lagstiftaren blivit uppvaktad i frågan. Lagstiftaren motiverar det i förarbeten till lagen med att det inte finns några närmare föreskrifter om hur stämman i en samfällighetsförening skall gå till, och att några lagstiftningsåtgärder därför inte behövs. I avsaknad av sådana föreskrifter är det enligt lagstiftaren upp till föreningen själv att, inom ramen för vad som anges i stadgarna, bestämma på vilket sätt stämman skall genomföras. I förarbetena står det till och med ”i många fall kan styrelsen till exempel bestämma att stämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling, att det inför stämman ska genomföras en fullmaktsinsamling eller att poströstning ska tillåtas.”

Villaägarnas bedömning är att poströstning som ett alternativ till fysiskt deltagande enligt lagstiftaren är ett möjligt alternativ för samfällighetsföreningar.

 

Varför vill styrelsen genomföra stämman med en poströstning?

Restriktionerna är borttagna, vilket kunde vara orsak till att allt ska återgå till som det var innan Corona ”drabbade oss.” De flesta som får Corona i dag upplever det som en ordentlig förkylning som efter ca 2 veckor går över. Återkommande rapporteras om sjuka och avlidna i corona;

På lördagen kan man läsa;

84 avlidna sedan Torsdag

16852 personer har avlidit i Sverige

4296 sjuka i Corona sedan Torsdag

57 7 % av alla över 18 år är nu vaccinerade med 3 doser, Haninge är den kommun i Sverige med lägst antal vaccinerade

Men även om restriktionerna är borttagna;;

På sjukhus och vårdcentraler är man fortfarande mycket försiktig och kräver i de flesta fall munskydd, att man håller avstånd och att man avstår från besök om man på något sätt känner sig krasslig.

Ute i butiker och affärscentrum osv vill man att kunder håller avstånd och oftast möter man personalen bakom skyddsglas vid ex kassorna

Fortfarande rapporteras om ett stort antal avlidna de senaste dagarna

I helgen rapporterade Huddinge sjukhus om att intensivvårdsavdelningarna är fullbelagda och att läkare tvingas välja mellan vilka som kan få vård

Flera av de som under sista tiden haft Corona har efterverkningar i form av ex dåligt balanssinne, dåligt eller obefintligt lukt- och smaksinne.

När/om någon får Corona så kräver företaget (i de allra flesta fall) att personen är hemma och kan eventuellt arbeta hemifrån

Fortfarande arbetar många hemifrån.

 

Utifrån ovanstående har styrelsen tagit ställning för att avstå från att kalla till en fysisk sammankomst vid stämman. Styrelsen menar att vi är skyldiga att värna om oss själva och de som bor i vår samfällighetsförening. Detta är inte samma sak som att styrelsen inte vill möta medlemmarna utan vi hoppas att vid nästa stämma så kan vi återgå till det vanliga sättet att mötas och ha dialog. Vi hoppas att de som vill/behöver kontakta någon i styrelsen gör det, för att på så sätt diskutera den frågeställning eller den oklarhet som man vill samtala runt.

Med hopp om förståelse

Styrelsen för Samfällighetsföreningen Segelkobben

En motion är ett förslag på förändring eller tillägg avseende samfälligheten som man som boende kan ge till styrelsen inför årsstämman. Styrelsen måste då komma med ett skriftligt svar på en motion och ett förslag till hur styrelsen anser att årsstämman ska göra med motionen. Svaret kommer finnas tillgängligt i kallelsen till samfällighetens årsstämma så att alla kan se inkomna motioner och styrelsens svar. Detta svar kan vara både att rekommendera att göra som föreslås i motionen, göra en variant av förslaget eller att helt avslå en motion. Under årsstämman kommer sedan alla röstberättigade i samfälligheten att själva få rösta på om de vill gå på styrelsens förslag eller om de hellre vill att man ska göra något annat med en motion.

Om du hade tänkt skriva en motion till Segelkobbens årsstämma så är det alltså bäst att passa på nu. Alla motioner ska skriftligen finnas styrelsen tillhanda senast 31 januari. Enklast är att lämna dem i Segelkobbens samfällighets brevlåda på Nedergården 212B.

Kom ihåg att det klart och tydligt måste framgå vem som är avsändaren av en motion så glöm ej att ange ditt namn, adress, datum och din underskrift. Detta eftersom styrelsen kan behöva kontakta den som skrivit motionen för förtydliganden och för att kunna säkerställa att den som skrivit motionen faktiskt är med i vår samfällighet.

Sugen på att komma med ett förslag du länge funderat på? Skriv gärna en motion så får du se hur resten av samfälligheten tycker om samma sak.

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.